Exclusief

Algemene Verkoopvoorwaarden   VOF De Slijperij


1 Algemeen

Onder "verkoper" wordt verstaan VOF De Slijperij gevestigd te 9100 Sint-Niklaas , Verbindingsstraat 72, met als ondernemingsnummer  BE0659839035

Onder "koper" wordt verstaan de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die goederen van de verkoper koopt. Alle verkopen van verkoper worden gesloten in toepassing van de hieronder vermelde algemene voorwaarden van koper uitdrukkelijk worden uitgesloten, behoudens andersluidende uitdrukkelijke en schriftelijke bepaling van verkoper.


2 Prijzen zijn steeds in euro


3 Bestellingen van koper zijn pas defenitief na aanvaarding door verkoper. Verkoper behoudt zich het recht om een bestelling te annuleren in geval van onbeschikbaarheid van de bestelde goederen bij de leverancier van verkoper.

Verkoper behoudt zich tevens het recht voor om een bestelling te annuleren in de volgende gevallen: wanneer de koper zijn verbintenis t.o.v. verkoper niet of niet tijdig nakomt; wanneer koper op de lijst van geweigerde klanten komt te staan van de factoring van verkoper.

In geval van annulatie van een bestelling door verkoper in één van de gevallen zal koper in geen geval aanspraak maken op enige schadevergoeding.


4 Levering

Leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend voor verkoper.

Indien koper weigert bestelde goederen in ontvangst te nemen behoudt verkoper zich het recht voor overeenkomstig gemeen recht , ofwel de uitvoering van de overeenkomst te vorderen  op kosten van koper, ofwel de ontbinding ervan waarbij koper van rechtswege en zonder enige verdere ingebrekestelling binnen de 8 dagen na de ontbinding een forfetaire schadevergoeding ten belope van 30 % van de verkoopsprijs verschuldigd zal zijn.

Risico overgan vindt plaats op het moment van levering . In geval van verzending gebeurt dit steeds op risico van koper.

Eventuele portkosten zijn ten laste van koper


5 Aanvaarding Zichtbare gebreken, of niet-conformiteit van de zelfs verpakte - koopwaar , zijn gedekt door de protestloze afname ervan door koper.

Klachten betreffende de geleverde goederen moeten binnen de 8 dagen per aangetekend schrijven worden meegedeeld aan verkoper . De goederen kunnen slechts na schriftelijke toestemming van verkoper worden teruggezonden en in geen geval later dan 5 dagen na diens akkoord.


6 Betalingsvoorwaarden

Alle facturen zijn contant betaalbaar, behoudens zij uitdrukkelijk een vervaldatum vermelden of anderzijds schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen met verkoper.

Alle bank - of wisselkosten of andere kosten die mogelijks gepaard gaan met de betaling van de facturen vallen steeds ten laste van koper.

Elk factuurbedrag dat op de vervaldatum niet betaald is zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vanaf de factuurdatum een verwijlopbrengst opbrengen gelijk aan 10 % per jaar en zal tevens verhoogd worden met een forfetaire schadevergoeding van 10 % van het totale factuurbedrag met een minimum van 60 euro. onverminderd eventuele gerechtskosten.

Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of checks evenals alle andere inningskosten zijn in deze forfetaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

De Niet betaling van een factuur of een deel van een factuur op haar vervaldag heeft tot gevolg dat alle andere facturen onmiddellijk en zonder verdere ingebrekestelling opeisbaar worden, ongeacht of deze al dan niet vervallen zijn.

Het protest van een factuur dient binnen de 8 dagen na factuurdatum te gebeuren. Bij een aangetekend schrijven aan de verkoper , hierbij wordt verzocht steeds het nummer en de datum van de factuur te vermelden.

Betwisting van een onderdeel van de factuur ontheft koper niet van zij plicht tot betaling van de onderdelen van de factuur waarover geen betwisting bestaat


7 Eigendomsvoorbehoud

Behoudens andersluidende overeenkomst blijft verkoper eigenaar van de goederen tot alle goederen van verkoper volledig betaald werden.


8 Intellectuele eigendom

De intelectuele eigendoms- of de licentierechten op of in verband met de verkochte goederen blijven exclusieve eigendom van verkoper. Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke inbreuk op de intelectuele eigendomsrechten toebehorend aan derden.


9 Forum en Rechtskeuze

De verkoopsovereenkomst is onderworpen aan Belgisch recht. Wissels of aanvaarde effecten brengen hieraan geen verzaking toe. De toepassing van het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Wenen , 11 april1980 ) is uitgesloten.

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken en hoven van het gerechtelijke arrondissement Gent bevoegd.